کـــــور ( دهېواد لمړۍ پاڼه)
  د "هېواد" کتابتون
  د "هېواد" وړانديز
  د کتاب مخ
  دمجموعې پيژندنه
  اهـــــــــــــــــــــــداء
  د الفت اکاډمۍ تبصره
  دوه درې خبرې
  ادبي سوغات
  دالفت ليـــــــک
  بېهــــــــود عمر
  پښــــــــــــــېمانه
  رندانه نظــــــــــر
  غـــــــــــــــــــــــــــزل
  تشـــــه تــــــــرانه
  زړګــــــــــــــــيه
  اب و دانـــــــــــه
  زما تـــــــــــــرانه
  د جېلخانې خوب
  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل
  د کــــــــــــتاب پای
  غـــــــــــــــــــــــــــــــــزل

Click here to view this book in pdf formate
it requires that you have installed acrobat reader on your computer

ګرانو لوستونکو!

ددې مجموعې حــــجم ډير وړوکی دی، مګـــر په معــــــــــنوي لحاظ ډير لــــــــــــوی او لــــــوړ ارزښت لـــــــري.
دا چې مشر مجروح صاحب د رحمان بابا د شعر په زمـــکه غــــزل ليکي، الفـــت صاحب پرې مشاعره جوړوي، حمـــــــزه صاحب يې رنګ او خوند زياتوي، نور تکړه شاعران پکښې برخه اخلي او بيا بختانی صاحب ترې د ګلو ګيډۍ جوړوي او د خپرولو لپاره يــې ځـــولۍ غــوړوي دا پخپله لوی ارزښتمن کار او لويه خبره ده.
ښايي چې اهل نظر ورته په درانه نظر وګوري، دعالي ذوق خاوندان ترې خوند واخلي او د ادب مئينان يې قـــدرداني وکړي.
په خپل وار، مونږ په ډيره خوشحالئ، په دې ګلورين پسرلي کښې، د ادب دا رنګينه پاڼه، د مـــشرانو دا رنګين ســـوغات د هـــــــــيواد د رنګارنګو ګلونو له خوږو وږمو سره يو ځای خپروو او وايو:
الله پاک دې سرمحقق خدمتګار ته د نورو فرهنګي خدمتونو له زيات توفيق سره خير او برکت ورکړي. آمــــــــــــــــــــــــــــين

ميرويس الفــت
الفت اکاډمي د
۱۳۸۰ د حوت ۲۱ مه
 

د پاڼې سر ته

 

ددې پاڼې د محتوياتو د مکرر چاپ حقوق په بشپړه توګه خوندي دي. د هر قسم نشر او کاپي کولو څخه دې ډډه وشي