کـــــور ( دهېواد لمړۍ پاڼه)
  د "هېواد" کتابتون
  د "هېواد" وړانديز
  د کتاب مخ
  دمجموعې پيژندنه
  اهـــــــــــــــــــــــداء
  د الفت اکاډمۍ تبصره
  دوه درې خبرې
  ادبي سوغات
  دالفت ليـــــــک
  بېهــــــــود عمر
  پښــــــــــــــېمانه
  رندانه نظــــــــــر
  غـــــــــــــــــــــــــــزل
  تشـــــه تــــــــرانه
  زړګــــــــــــــــيه
  اب و دانـــــــــــه
  زما تـــــــــــــرانه
  د جېلخانې خوب
  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل
  د کــــــــــــتاب پای
  غـــــــــــــــــــــــــــــــــزل

Click here to view this book in pdf formate
it requires that you have installed acrobat reader on your computer

غـــــــــــــزل

هــــــر څــــــو کـــــه مـــــې وازمـــــايــــــي دا ســـــــــتا په يارانه
اف د شــــــــکايت بــــــــــــــه مــــــــــــې وانــــــــــــــــه وري زمانه

زه دا ســــــــــتا د مســـــــــتو ســـــــــترګو هــغه خــــــمار نه يمه
کــــــوم چـــــې يـــــې چــــــاره کــــــولــــــــی نـــــــه شـــــي پيمانه

په ښــــــــپو کښې مې پـــــــرتې دا ســــــتا د ميـــنې زولنې دي
دا چــــــه لــــــــېونــــــی يــــــم نــــــه يـــــــم ســــــر پــــــه ويـــــرانه

څــــــوک چــــــه خپل ټـــول ژوند يوې شــــــېبې رڼا ته بخــښي
زه يـــــــــــم ســـــــــتا د مــــــــــخ شمعې ته هـــــــــغه پــــــــــروانه

حـــــور، غـــــلـــــمان او واړه جــــــــنتونه دې د شــــــــــيـخ وي
زمـــــا دې يـــــو پـــــوزی ځـــــای ســـــتا پـــــه ښکلې اســتانه

دا چـــــــه مـــــــې ښــــــــکلا ســــــــره کلام دی پېيل شــــــــوی
دی ســـــــــــتا د جــــــــــمال تفســــــــــير مې هــــــــره تــــــــــرانه

ورکـــــړه چـــــه کمـــــين د زړه دردونـــــه پرې تســــــکين کړي
خـــــپل د لاس دســــــــــمال ورتــــــــــه د مـــــــــينې نشــــــــــانه
 

برکت الله کمين
دښاغلي برکت الله کمين د شعرونو له خطي مجموعې څخه، په مننه
 

د پاڼې سر ته

 

 

ددې پاڼې د محتوياتو د مکرر چاپ حقوق په بشپړه توګه خوندي دي. د هر قسم نشر او کاپي کولو څخه دې ډډه وشي